Transfer pricing contacts

Shanghai

Jeff Yuan

Partner, Shanghai, PwC Hong Kong

+[86] (21) 2323 3495

Email

Mei Gong

Partner, Shanghai, PwC Hong Kong

+[86] (21) 2323 3667

Email

Paul Tang

Partner, Shanghai, PwC Hong Kong

+[86] (21) 2323 3756

Email

Beijing

Qisheng Yu

Partner, Beijing, PwC Hong Kong

+[86] (10) 6533 3117

Email

Tao Han

Partner, Beijing, PwC Hong Kong

+[86] (10) 6533 3230

Email

Winnie Di

Partner, Beijing, PwC Hong Kong

+[86] (10) 6533 2805

Email

Shenzhen

Rhett Liu

Partner, Shenzhen, PwC Hong Kong

+[86] (755) 8261 8366

Email

Charles Chan

Partner, Shenzhen, PwC Hong Kong

+[86] (755) 8261 8576

Email

Guangzhou

Kevin Tsoi

Partner, Guangzhou, PwC China

+[86] (20) 3819 2380

Email

Hong Kong

Cecilia Lee

Partner, Hong Kong, PwC Hong Kong

+[852] 2289 5690

Email

Rhett Liu

Partner, Shenzhen, PwC Hong Kong

+[86] (755) 8261 8366

Email

Chengdu

William Xu

Partner, Shanghai, PwC Hong Kong

+[86] (28) 6291 2018

Email

Suzhou

Henry Zhu

Partner , Suzhou, PwC Hong Kong

+[86] (512) 6273 1917

Email

Follow us