Kurt Xu

Kurt Xu

Partner, PwC China

Contact details

Tel: +[86] (21) 2323 2437

Email