Julianne Wang

Julianne Wang

Partner, PwC China

Contact details

Tel: +[86] (10) 6533 8088

Email